O nás

Naša spoločnosť existuje v dnešnej podobe od roku 2000. Vznikla prechodom súkromnej firmy ROKSTAV, vzniknutej v roku 1993 a spoločnosti EKOLSTAV – MONTÁŽE s.r.o., založenej v roku 1996. Od svojho vzniku sa zaoberáme stavebnou činnosťou v oblasti výroby, prenosu a využitia tepelnej energie s pôsobnosťou na celom území Slovenska.

V oblasti výroby tepla sa orientujeme na zvyšovanie jej hospodárnosti a znižovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie. To sa dosahuje najmä sústavným sledovaním technického vývoja v obore, aplikáciou nových výrobkov, progresívnych technológií a materiálov. Veľkú pozornosť venujeme sústavnému zvyšovaniu kvalifikácie svojich zamestnancov, ktorí absolvujú pravidelné školenia v súčinnosti s výrobcami a dodávateľmi technologických zariadení.

Plynoinštalácia

Zabezpečujeme dodávku a montáž:

 •  regulačných staníc plynu (STL/STL, STL/NTL), odberných meracích zariadení,
 •  vonkajších STL a NTL rozvodov plynu z oceľových rúr izolovaných bralenom,
 •  vnútorných STL (5 kPa až 0,5 MPa) a NTL (< 5 kPa) plynovodov,
 •  revízie plynových odberných zariadení vrátane spotrebičov,
 •  systémov pre odťah spalín (dymovody a komíny) zo spotrebičov zemného plynu,
 •  systémov pre zabezpečenie vetrania a prívodu spaľovacieho vzduchu z priestoru spotrebičov zemného plynu.

Ústredné vykurovanie

Zabezpečujeme dodávku a montáž:

 •  teplovodných a parných plynových kotolní, taktiež kotolní na alternatívne palivá (drevoštiepku),
 •  tepelných čerpadiel (vzduch – voda),
 •  výmenníkových staníc para – voda,
 •  panelových vykurovacích telies, podlahových konvektorov, teplovzdušných jednotiek,
 •  rozvodov pary pre potreby technológie.

Technologické chladenie

Zabezpečujeme dodávku a montáž:

 •  zdrojov chladu – kompresorové jednotky, suché chladiče a tepelné čerpadlá,
 •  výmenníkov glykol/voda,
 •  rozvodov chladenia z oceľových rúr spájaných zváraním,
 •  rozvodov chladenia zo systému Victaulic s drážkovým spájaním,
 •  regulačných a rozdeľovacích zostáv,
 •  koncových jednotieky chladenia (fancoily).

Teplovody, horúcovody

Zabezpečujeme dodávku a montáž:

 •  kompletného konštrukčného systému predizolovaných potrubí, vrátane monitorovacieho systému,
 •  tepelného predizolovaného potrubného systému PPR pre rozvody teplej pitnej vody (úžitkovej vody),
 •  flexibilného plastového predizolovaného systému AUSTROFLEX.